Ziedojumi | jaunā Paaudze Rīga

Ievadiet visu nepieciešamo informāciju, lai veiksmīgi veiktu ziedojumu.

Ziedošanas noteikumi

Evanģēlisko kristiešu baznīcas „Jauna Paaudze” Rīgas draudze privātuma politika un sīkdatnes

Šī privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādus personas datus apstrādā Evanģēlisko kristiešu baznīcas „Jauna Paaudze”, šo personas datu apstrādes nolūkiem un juridisko pamatojumu, apstrādāto personas datu apjomu, personas datu apstrādes ilgumu, kā arī tiesībām saistībā ar veikto personas datu apstrādi.

Šis privātuma paziņojums attiecas gan uz personas datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, kā arī tādiem personas datiem, ko esam ieguvuši no trešajām personām. Tā kā mēs regulāri sekojam līdzi, vai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilst piemērojamo tiesību normu prasībām, mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma paziņojumu atbilstoši izmaiņām, ko būsim veikuši attiecībā uz mūsu personas datu apstrādes darbībām.

Kas ir tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus un kam tie var tikt nodoti?

Jūsu personas datus ir tiesīga apstrādāt Evanģēlisko kristiešu baznīcas „Jauna Paaudze”, reģistrācijas numurs: 90000077306, kuras kontaktinformācija ir šāda:
• juridiskā adrese: Jūrmala, Leona Paegles iela 23, LV-2011;
• epasts: newgenerationriga@inbox.lv.
Noteiktos gadījumos mēs esam tiesīgi pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nodosim Jūsu personas datu trešajām personām tikai:
• ja mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas datu saņēmēju un esam pārliecināti, ka Jūsu personas datu saņēmējs spēs nodrošināt atbilstošu aizsardzību personas datu apstrādē,
• ja mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot Jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam.
Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām personas datu saņēmēju kategorijām:
• personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus ikdienas darbības nodrošināšanai vai īpašu notikumu organizēšanai, piemēram, mūsu sadarbības partneriem ziedotāju personas datu apstrādei, IT pakalpojumu nodrošinātājiem, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem:
• citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā kredītiestādēm, mūsu finanšu un juridiskajiem konsultantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas tiesiskās intereses.

Personas dati tiek apstrādāti tikai Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā un netiek nodoti ārpus tās. Mēs veicam personas datu apstrādi atbilstoši šai Politikai un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Fizisko personu datu apstrādes likumam un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (2016/679).

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, kā arī lai to apstrāde tiktu veikta atbilstoši piemērojamām tiesību normām un labākajai praksei, tāpēc mēs izmantojam dažādas tehnoloģiskas un organizatoriskas procedūras, kas palīdz nodrošināt atbilstošu aizsardzību mūsu apstrādātajiem personas datiem. Mēs apņemamies nodrošināt tās informācijas privātumu un konfidencialitāti, kas attiecas uz bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

Kādus personas datums mēs apstrādājam, kādos gadījumos un kādiem nolūkiem?

Mēs varam apstrādāt šādu datu subjektu kategoriju personas datus – mūsu ziedotāji, pircēji, kas iegādājušies preces mūsu internetveikalā, mūsu sadarbības partneru pārstāvji un citas datu subjektu kategorijas, kuru personas datiem mēs varam piekļūt savas darbības ietvaros.
Ņemot vērā mūsu darbību, mēs varam apstrādāt šādas personas datu kategorijas – kontaktinformācija (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, epasts un citi dati), bankas konts un jebkuri citi personas dati, kas mums var kļūt pieejami mūsu darbības ietvaros.
apstrādātājs saņem no mums tikai tādu personas datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai;
apstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un neizmanto citiem mērķiem, kā arī nenodod Jūsu personas datus citām personām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas;

Mēs izmantojam sīkdatnes nolūkā iegūt informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes mums ļauj nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Iegūtā informācija nesatur datus, kas mums ļautu jūs identificēt kā individuālu fizisku personu.
Jums jāņem vērā, ka ziedošana nevar notikt bez maksājumu pakalpojumu iestādes starpniecības, kam ir nepieciešams saņemt un apstrādāt noteiktus jūs personas datus. Ziedojot naudu ar pārskaitījumu, jums ir tiesības patstāvīgi izvēlēties maksājumu pakalpojuma sniedzēju. Biedrība nenodod personas datus maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un bez Jūsu iesaistes nevar veikt nekādus maksājumus jūsu vietā vai vārdā.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt:
• Jūsu piekrišana – gadījumos, kad Jūs nepārprotami esat izteicis savu piekrišanu rakstveidā vai ar savām darbībām apstiprinājis šo piekrišanu. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus jūsu personas datus, kuru apstrādei esat nepārprotami piekritis;
• mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses – mēs esam ieinteresēti sasniegt pēc iespējas plašāku atpazīstamību, lai piesaistītu līdzekļus un atbalstu mūsu darbības nodrošināšanai, tāpēc varam apstrādāt jūsu personas datus arī uz šādu mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu pamata. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu darbību. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu nodrošināšanai;
• mūsu tiesību normās paredzētais pienākums (likumīgais pienākums) – dažos gadījumos tiesību normas paredz mums noteiktus pienākumus, piemēram, nosūtīt atskaiti nodokļus administrējošām iestādēm u.c. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo pienākumu izpildei;
Ja jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu tiesiskajām (leģitīmajām) interesēm, mēs izvērtējam iespējamo ietekmi uz Jūsu tiesībām un brīvībām un nodrošinām, lai mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses apstrādāt Jūsu personas datus negatīvi neietekmētu Jūsu tiesības un brīvības.
Mēs esam tiesīgi izmantot personas datus šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem nolūkiem, kā arī citiem nolūkiem, par kuriem esam Jūs informējuši personas datu iegūšanas brīdī.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi mums saistoši nosacījumi. Piemēram, jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt šādi apstākļi:
• tiesību normās noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas tiesiskās (leģitīmās) intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
• pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;
• kamēr ir spēkā jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja
vien nepastāv cits Jūsu personas datu apstrādes juridiskais
pamatojums.
Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek neatgiezeniski dzēsti/iznīcināti un/vai anonimizēti.

Jūsu kā datu subjekta tiesības?

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko jūs varat izmantot attiecībā uz jūsu personas datiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šajā privātuma politikas dokumentā norādīto kontaktinformāciju.
• Piekļuve jūsu personas datiem. Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar jums.
• Tiesības labot jūsu personas datus. Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.
• Tiesības atsaukt savu piekrišanu. Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektroniskas informācijas par mūsu jaunumiem saņemšanu, jūs varat veikt saņemtajā e-pastā norādītās darbības vai sazināties ar mums.
• Tiesības iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi. Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu tiesiskām (leģitīmām) interesēm, jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto personas datu apstrādi.
Saņemot jūsu iebildumus pret mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām (leģitīmajām) interesēm, mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nevaram pamatot jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām (leģitīmām) interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.

Ja jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska, jūs varat lūgt ierobežot mūsu veikto personas datu apstrādi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūsu personas datu apstrāde tiek ierobežota, pastāv iespēja, ka mēs nevaram nodrošināt visas jums pieejamās darbības, tajā skaitā jūs varat nesaņemt visus labumus, ko mēs piedāvājam.
• Tiesības prasīt izdzēst Jūsu personas datus. Ja jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, jūs varat lūgt dzēst savus personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem, vai arī ja mums nepastāv cits juridisks pamatojums apstrādāt Jūsu personas datus.
• Tiesības lūgt pārnest Jūsu personas datus. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz jūsu lūguma pamata mēs varam nodot jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam.
• Tiesības iesniegt sūdzības par mūsu veikto personas datu apstrādi. Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību mums. Mēs izskatīsim jūsu sūdzību un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos. Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai, iesnieguma paraugs atrodams šajā saitē: dvi.gov.lv

Personas datu apstrādes vieta

Personas Dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas iekšienē. Tomēr var rasties vajadzība Personas Datus nodot un uzglabāt ārpus ES vai EEZ. Tāpat arī Personas datu apstrādi var veikt datu apstrādātājs, kas darbojas ārpus ES vai EEZ.
Nododot mums Personas Datus vai piekrītot to apstrādei, Jūs piekrītat to apstrādei arī ārpus ES un EEZ šajā Politikā norādīto apstrādes mērķu sasniegšanai. Mēs ievērosim visu nepieciešamo piesardzību, lai nodrošinātu, ka Personas Dati ir drošībā un tiek ievērots piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums.

Personas datu apstrādei izmantotās sīkdatnes

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru mūsu tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai viedierīcē. Sīkdatne atceras Jūsu veiktās darbības un izdarītās izvēles, kā arī ļauj mums nodrošināt Jums vislabāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Bez sīkdatnēm pilnīga tīmekļa vietnes darbība nebūtu iespējama.
Mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes: Google Analytics (“_ga”, “_gat”) sīkdatnes tiek lietotas, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, analizējot lietotāja paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina mūs ar tādu informāciju kā tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, apmeklētās tīmekļa vietnes sadaļas un mūsu tīmekļa vietnē kopējo patērēto laiku. Visa informācija, ko apkopo pastāvīgās sīkdatnes, ir anonīma, un pēc tās nav iespējams Jūs identificēt kā fizisku personu. “_ga” sīkdatnes uzglabājas divus gadus, bet “_gat” sīkdatnes – desmit minūtes.
Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj jums kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, veicot konkrētus uzstādījumus. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, jūs varat iestatīt, lai pārlūkprogramma noraida visas sīkdatnes vai nosūta brīdinājumu par sīkdatnes instalēšanu.
Vairāk informācijas par to, kā pārvaldīt sīkdatnes populārākajās pārlūkprogrammās, atradīsiet šajās saitēs: Internet Explorer; Chrome; Firefox; Safari; Opera.